HOME > 게시판 > 자유게시판
게시판| 자유게시판
※ 게시판 용도에 맞지 않는 글(광고및 홍보 글 등)은 임의삭제될 수 있습니다.

 
작성일 : 06-04-27 05:01
/proc 폴더에 이상한 파일이 보입니다.
 글쓴이 : 양대우
조회 : 1,834  

dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28187
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28188
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28189
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28190
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28191
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28192
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28193
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28194
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28195
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28196
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28197
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28198
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28199
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28200
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28201
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28202
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28203
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28204
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28205
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28206
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28207
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28208
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28209
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28210
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28211
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .28212
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32130
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32131
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32132
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32133
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32134
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32135
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32136
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32137
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32138
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32139
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32140
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32141
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32142
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32143
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32144
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32145
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32146
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32147
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32148
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32149
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32150
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32151
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32152
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32153
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32154
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .32155
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6435
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6436
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6437
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6438
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6439
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6440
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6441
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6442
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6443
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6444
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6445
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6446
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6447
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6448
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6449
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6450
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6451
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6452
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6453
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6454
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6455
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6456
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6457
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6458
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6459
dr-xr-xr-x    3 nobody   4294967295        0  4월 27 04:50 .6460

 

 

아직 초보라 ...

이번에 어떤 업체의 홈페이지 리뉴얼을 하게 되었는데

그쪽 서버의 /proc 에 이런 파일들이 존재합니다.

du로 용량 체크시 오류가 납니다


이 글을 트위터로 보내기 이 글을 페이스북으로 보내기

양대우 06-04-27 05:04
 
ssh접속시 연결이 끊어지며, 속도도 느린듯 합니다. 답변좀 부탁드립니다.