HOME > SULinux update&patch
SULinux update&patch| SULINUX 패치정보를 제공하는 곳입니다.
 
작성일 : 13-08-08 17:38
[2.x] [업데이트] APM_Install-tools 업데이트 2.1.2-1.SUL2
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 833  
1. 내용

 - Upgrade MySQL 5.1.48 -> 5.1.52

 - Upgrade Apache 2.2.15 -> 2.2.16

 - Upgrade PHP 5.2.13 -> 5.2.14

 - Upgrade PHP 5.3.2 -> 5.3.3

 - Upgrade Mod_qos : 9.10 -> 9.28

 - Upgrade PHPMyAdmin : 3.3.1 -> 3.3.7 (MySQL 5.0 >, PHP 5.2 > )

  

2. 업데이트 방법
 

이 글을 트위터로 보내기 이 글을 페이스북으로 보내기