HOME > 게시판 > 초보자용게시판
게시판| 초보자용게시판
※ 게시판 용도에 맞지 않는 글(광고및 홍보 글 등)은 임의삭제될 수 있습니다.

 
작성일 : 10-11-19 14:47
NFS 서비스 오류 low stack detected by irq handler
 글쓴이 : 김삼수
조회 : 1,979  
NFS 서비스가 갑자기 중지되었습니다.
아래 메시지를 뿌리면서요..

해당 로그가 커널쪽 스택문제로 서비스가 죽은건지...
확인좀 부탁드립니다.

Nov 19 03:33:39 nfs kernel: low stack detected by irq handler
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c0406f14>] do_IRQ+0x87/0xc3
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c0555c5f>] evtchn_do_upcall+0xfa/0x191
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04055cf>] hypervisor_callback+0x33/0x3c
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04dca85>] blk_rq_map_sg+0x3cc/0x3ef
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04e2db0>] cfq_dispatch_requests+0x13b/0x463
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<ee0f019c>] do_cciss_request+0x148/0x3ef [cciss]
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c0418562>] __wake_up_common+0x2f/0x53
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c041914c>] __wake_up+0x2a/0x3d
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04e2ee0>] cfq_dispatch_requests+0x26b/0x463
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04d7fd8>] elv_next_request+0x127/0x134
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<ee0ed14a>] start_io+0x77/0xdc [cciss]
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<ee0f0438>] do_cciss_request+0x3e4/0x3ef [cciss]
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c0452d8c>] mempool_alloc+0x28/0xc9
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04e3c6a>] cfq_set_request+0x0/0x30f
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04e3196>] cfq_add_crq_rb+0xbe/0xc7
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04e329c>] cfq_insert_request+0x42/0x4a1
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04d80ac>] elv_insert+0xc7/0x160
Nov 19 03:33:39 nfs kernel:  [<c04dc275>] __make_request+0x2fb/0x348
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c04e668c>] __next_cpu+0x12/0x21
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c041897e>] find_busiest_group+0x151/0x352
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c046c970>] kmem_cache_alloc+0x54/0x5e
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c0452d8c>] mempool_alloc+0x28/0xc9
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c04e3c6a>] cfq_set_request+0x0/0x30f
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c04e236b>] cfq_resort_rr_list+0x23/0x8b
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c04e3196>] cfq_add_crq_rb+0xbe/0xc7
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c04e329c>] cfq_insert_request+0x42/0x4a1
Nov 19 03:33:40 nfs kernel:  [<c06191a8>] _spin_lock_irqsave+0x8/0x28
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c0427504>] lock_timer_base+0x15/0x2f
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c0427bf4>] del_timer+0x41/0x47
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c04db15c>] __generic_unplug_device+0x1d/0x1f
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c04dc275>] __make_request+0x2fb/0x348
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c0454581>] get_page_from_freelist+0x96/0x39a
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c04da3d7>] generic_make_request+0x255/0x265
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c04e85a4>] radix_tree_insert+0xa0/0x152
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c046c970>] kmem_cache_alloc+0x54/0x5e
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c04dc53d>] submit_bio+0xd5/0xdd
Nov 19 03:33:41 nfs kernel:  [<c0476378>] bio_add_page+0x25/0x2d
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee3166d1>] xfs_buf_iorequest+0x330/0x37e [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee316952>] xfs_buf_iostart+0x6c/0x81 [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee316ef9>] xfs_buf_read_flags+0x48/0x76 [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee30a9a6>] xfs_trans_read_buf+0x1bb/0x2c0 [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee2e3025>] xfs_btree_read_bufl+0x96/0xb3 [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<c046c970>] kmem_cache_alloc+0x54/0x5e
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee2e0be6>] xfs_bmbt_lookup+0x135/0x478 [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee2d850e>] xfs_bmap_add_extent+0xf85/0x1e30 [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<ee2c9aa3>] xfs_alloc_fixup_trees+0x1d7/0x29a [xfs]
Nov 19 03:33:42 nfs kernel:  [<c046c5bd>] kmem_cache_free+0x4b/0x84
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee30a613>] xfs_trans_log_buf+0x49/0x6c [xfs]
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee2c9b86>] xfs_alloc_search_busy+0x20/0xae [xfs]
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee313eee>] kmem_zone_zalloc+0x1d/0x41 [xfs]
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee2db165>] xfs_bmapi+0x15fe/0x2016 [xfs]
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee2f5fe8>] xfs_iext_bno_to_ext+0x48/0x191 [xfs]
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee2d9a6e>] xfs_bmap_search_multi_extents+0x8a/0xc5 [xfs]
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee2fc07b>] xfs_iomap_write_allocate+0x29c/0x469 [xfs]
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<c04e331d>] cfq_insert_request+0xc3/0x4a1
Nov 19 03:33:43 nfs kernel:  [<ee2fad15>] xfs_iomap+0x409/0x71d [xfs]
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<ee3148af>] xfs_map_blocks+0x29/0x52 [xfs]
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<ee314cae>] xfs_page_state_convert+0x37e/0xd40 [xfs]
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<c05b993f>] skb_copy_datagram_iovec+0x53/0x1ca
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<c06191e8>] _spin_lock_bh+0x8/0x18
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<c041925b>] dequeue_task+0x13/0x26
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<c040885a>] do_gettimeofday+0x1ff/0x214
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<ee315879>] xfs_vm_writepage+0x8f/0xc2 [xfs]
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<c04905f4>] mpage_writepages+0x1a7/0x310
Nov 19 03:33:44 nfs kernel:  [<ee3157ea>] xfs_vm_writepage+0x0/0xc2 [xfs]
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<c0455213>] do_writepages+0x20/0x32
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<c0450d13>] __filemap_fdatawrite_range+0x66/0x72
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<ee317a70>] xfs_file_open+0x51/0x56 [xfs]
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<c0450f0d>] filemap_fdatawrite+0x12/0x16
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<ee5fdf9e>] nfsd_sync+0x4c/0x8d [nfsd]
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<ee5fe814>] nfsd_commit+0x77/0x98 [nfsd]
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<ee603ea1>] nfsd3_proc_commit+0xb6/0xc6 [nfsd]
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<ee5fb1a4>] nfsd_dispatch+0xbb/0x1a9 [nfsd]
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<ee29e565>] svc_process+0x3c8/0x633 [sunrpc]
Nov 19 03:33:45 nfs kernel:  [<ee5fb68c>] nfsd+0x17e/0x286 [nfsd]
Nov 19 03:33:46 nfs kernel:  [<ee5fb50e>] nfsd+0x0/0x286 [nfsd]
Nov 19 03:33:46 nfs kernel:  [<c0403005>] kernel_thread_helper+0x5/0xb

이 글을 트위터로 보내기 이 글을 페이스북으로 보내기